Get Adobe Flash player

Екип на БСУ”Д-р Петър Берон”

Име: Мария Носикова
Длъжност: Директор
Образование: висше- ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,  
ПУ „ Паисий Хилендарски

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: История и география, Образователен мениджмънт
Специализация: Участие в разработването на учебно помагало „Европейски куфар за разширение” в рамките на проект, финансиран от ЕК с главен организатор Европейската академия в Берлин. Квалификационни курсове към ДИУУ - СУ, ПУ и др.


Име: Диана Кръстенова
Длъжност: Учител начален етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Образование в извънучилищна среда
Специализация: Изобразително и конструктивно творчество

Име: Валентина Иванова
Длъжност: Старши начален учител на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, IV ПКС
Специалност: Начална училищна педагогика
Специализация: Ранно чуждоезиково обучение – английски език


Име: Мария Георгиева
Длъжност: Учител начален етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика
Специализация: Социална педагогика
Име: Валерия Тошева
Длъжност: Учител начален етап на основното образование
Образование: висше - СУ "Климент Охридски"
Образователно-квалификационна степен:  Магистър
Специалност: Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Български език и литература
Специализация:
 Педагогически съветник в средните училища


Име: Евгения Йотова
Длъжност: Учител в начален етап в ГЦОУД
Образование: висше - СУ "Св. Климент Охридски"
Образователно-квалификационна степен: Магистър, II  ПКС
Специалност: Начална педагогика, Радиожурналистика - ФЖМК в СУ "Св. Климент Охридски"
Специализация: УНСС - гр. София - “Маркетинг, реклама и бизнес комуникации”;
Софийски университет - Свободен факултет - "Мениджмънт"; Допълнителни квалификации и обучения в областта на медиите, образованието, езиците - английски, испански, италиански, чешкиИме: Спасна Ангелкова
Длъжност: Учител в начален етап в ГЦОУД 
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, II  ПКС
Специалност: Начална училищна педагогика
Специализация: Ранно чуждоезиково обучение  по  английски език

Име: Снежана Тасковова
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска филология
Специализация: Методика на родноезиковото и литературното образование. Организация и управление на образованието" - СУ "Св. Кл.Охридски", ЦИУУ - гр.София, носител на Втори ПКСИме: Светла  Болчева
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска   филология
Специализация: Френски езикИме: Светлана Васева
Длъжност: Учител по чешки език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Славянска филология

Име: Милка Кралчева
Длъжност: Учител по английски език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Английска  филология
Име: Валентил Вълчев
Длъжност: Учител по български и английски език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска филология, английски език
Специализация: Практически семинар "Европейски измерения на качеството на професионалното образование в средното училище"- 2011 г. 

 

Име: Сашо Илиев
Длъжност: Учител по математика, информационни технологии и информатика
Образование: висше - ПУ “Паисий Хилендарски”
Образователно
-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Математика
Специализация: 18 месечна следдипломна специализация „Компютърни и информационни технологии в образованието“


Име: Александра Дончева
Длъжност: Учител по информатика и  информационни технологии, математика                 Образование: висше- СУ "Климент Охридски", УНСС 
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: ПО по математика и информатика,  Финансов мениджмънтИме: Александър  Иванчев
Длъжност: Учител по история и цивилизация                                                                    Образование: висше- СУ "Климент Охридски"
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: История
Специализация: V ПКСИме: Христина Маркова
Длъжност: Учител по География и икономика, учител по Биология и здравно образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: География и история
Специализация: Следдипломна квалификация за придобиване на второ ПКС към СУ „Св. Климент Охридски“. Следдипломна квалификация към СУ „Св. Климент Охридски“ – Европейски практики и политики
Име: Луиза Станева
Длъжност: Учител по изобразително изкуство и философия
Образование: висше - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Изобразително изкуство, Естетика
Специализация: Държавен изпит по чешки език степен С1Име: Валентина Лазарова
Длъжност: Учител по физика и химия                                                             Образование: висше 
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Химия и физика


Име: Иван Бетувски
Длъжност: Учител по музика                                                                                           
Образование: висше- Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”                     Образователно-квалификационна степен: Магистър
Име: Васил Боев
Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт                                           Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физическо възпитание-професионална квалификация-учител по физическо възпитание
Специализация: Спорт за високи постижения

Име: Емилия Боева
Длъжност: Главен счетоводител                                                                       Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Икономика и отчетност на вътрешната търговия
Специализация: 18 месеца следдипломна специализация "Организация и технология на управлението"
Име: Мария  Кънчева
Длъжност: Административен секретар/домакин                                                               Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Банков мениджмънтИме: Божидар Георгиев

Длъжност: Служител в БСУ “Д-р П. Берон”