Get Adobe Flash player

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"


 
1. В ПЪРВИ клас се приемат ученици със следните документи:* Заявление от родителя (настойника);
* Удостоверение за завършен подготвителен клас / група;
* Акт за раждане (ксероксно копие).

2. За прием на ученици в класовете от ВТОРИ до СЕДМИ  са необходими:

* Удостоверение за преместване;
* Заявление от родителя (настойника);
* Характеристика на ученика;

3. За  ОСМИ И ДЕВЕТИ клас се приемат ученици със следните документи:

* Свидетелство за завършено основно образование;
* Заявление от родителя (настойника);
* Характеристика на ученика;
* Копие от личният картон на ученика и копие от учебния план, по които е учил.

4. Учениците от ДЕСЕТИ до ДВАНАДЕСЕТИ е необходимо да представят:

* Удостоверение за преместване;
* Заявление от родителя (настойника);
* Характеристика на ученика;

Забележка: При различие на учебния план, по който ученикът се е обучавал в гимназиалната степен с учебния план на БСУ "Д-р Петър Берон" Прага, се полагат приравнителни изпити по предмети, които не са изучавани (виж в рубриката “Учебни планове”).


В ПЪРВИ клас се приемат ученици на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.