Get Adobe Flash player

Национален проект "Образование за утрешния ден"

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).


           

Линк към ИСУП (Информационна система за управление на проекта):  https://oud.mon.bg 


Линк към сайта на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ИА ОПНОИР) на адрес: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=67