О Б Я В А

БСУ „Д-р Петър Берон” гр. Прага, Чешка република, търси да назначи за учебната 2022/2023 година , както следва:

I. 1. Учител общообразователен учебен предмет – чешки език.

II. Изисквания за заемане на длъжността.

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава членка на Европейския съюз.
 2. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
 3. Да не са лишени от правото да упражняват професия.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават здравето и живота на децата и учениците, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 5. Да са придобили висше образование в съответното за длъжността професионално направление и професионална квалификация, необходима за изпълнение на съответната длъжност.

III. Необходими документи

 1. Заявление до директора с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършено висше образование / копие/.
 4. Документ доказващ трудов, осигурителен стаж и професионален опит /копие/.
 5. Други документи доказващи професионален опит и квалификации / копия/.
 6. Документ за самоличност при подаване на документите.

Документите се подават в сградата на БСУ „Д-р Петър Берон” гр. Прага, в срок до 26.08.2022 г. включително, до 12.00 часа в кабинета на административния секретар на адрес: гр. Прага, Прага 6, ул. „Рихтарска” № 1.

тел. за връзка: + 420 773 653 273