Прием

Необходими документи за записване в БСУ „Д-р Петър Берон“ гр. Прага

I – IV клас

1. Заявление до директора.
2. Акт за раждане /копие/.
3. Заявление за завършен подготвителен клас/група /при записване в I клас/.
4. За II, III, IV клас – удостоверение за преместване и удостоверение за завършен предходен клас.
5. Медицински документ за здравословното състояние на ученика.


V – VII клас

1. Заявление до директора.
2. Удостоверение за преместване.
3. Свидетелство за завършен начален етап /при записване в V клас/.
4. Акт за раждане /копие/.
5. Медицински документ удостоверяващ здравословното състояние на ученика.


VIII  – XII клас

1. Заявление до директора.
2. Оригинал на свидетелство за основно образование.
3. Удостоверение за преместване.
4. Копие от училищния учебен план.
5. Копие на личното образователно дело на ученика.
6. Медицински документ удостоверяващ здравословното състояние на ученика.
Забележка: При различие на учебния план, по който ученикът се е обучавал в гимназиална степен с учебния план на БСУ  „Д-р Петър Берон“ гр. Прага, се полагат приравнителни изпити по предмети, които не са изучавани.


В ПЪРВИ клас се приемат ученици на 7 години, навършени в годината на постъпване. Приемат се и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.