Екип на БСУ ”Д-р Петър Берон”

Име: Мария Носикова
Длъжност: Директор
Образование:  висше- ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,  ПУ „ Паисий Хилендарски“
Образователно-квалификационна степен:  Магистър
Специалност:  История и география, Образователен мениджмънт
Специализация:  Участие в разработването на учебно помагало „Европейски куфар за разширение” в рамките на проект, финансиран от ЕК с главен организатор Европейската академия в Берлин. Квалификационни курсове към ДИУУ – СУ, ПУ и др.

Име: Диана Кръстенова
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Образование в извънучилищна среда
Специализация: Изобразително и конструктивно творчество

Име: Валентина Иванова
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен:Магистър, IV ПКС
Специалност: Начална училищна педагогика
Специализация: Ранно чуждоезиково обучение – английски език

Име: Десислава Илиева 
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Български език и история, втора специалност – начална педагогика

Име: Валерия Тошева
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше – СУ „Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен:  Магистър
Специалност: Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Български език и литература
Специализация: Педагогически съветник в средните училища

Име: Евгения Йотова
Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I – IV клас
Образование: висше – СУ „Св. Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен: Магистър, II  ПКС
Специалност: Начална педагогика, Радиожурналистика – ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски“
Специализация: УНСС – гр. София – “Маркетинг, реклама и бизнес комуникации”;
Софийски университет – Свободен факултет – „Мениджмънт“; Допълнителни квалификации и обучения в областта на медиите, образованието, езиците – английски, испански, италиански, чешки

Име: Силвия Китанова
Длъжност: Учител по история и цивилизации
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, II ПКС
Специалност: Педагогика на обучението по български език и история с професоионална квалификация – учител
Специализация: „Детско-юношеска училищна психология“

Име: Силвия Пехливанова 
Длъжност: Учител по английски език  
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, III  ПКС
Специалност: Aнглийска филология от СУ „Св. Климент Охридски“
Специализация: Публична администрация към институт за следдипломна квалификация на УНСС – София 

Име: Снежана Тасковова
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска филология
Специализация: Методика на родноезиковото и литературното образование. Организация и управление на образованието“ – СУ „Св. Кл.Охридски“, ЦИУУ – гр.София, носител на Втори ПКС

Име: Марио Огнянов
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше – СУ „Св. Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Специализация: СУ „Св. Климент Охридски” – преводач-редактор с полски език, IV ПКС

Име: Ивелина Буранова
Длъжност: Учител по английски и български език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, III ПКС
Специалност: Английска филология 
Специализация: Модернизация на образователния процес 

Име: Сашо Илиев
Длъжност: Учител по математика и информационни технологии
Образование: висше – ПУ “Паисий Хилендарски”
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Математика
Специализация: 18 месечна следдипломна специализация „Компютърни и информационни технологии в образованието“

Име: Мирела Стоянова  
Длъжност: Учител по география и икономика и биология и здравно образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, V ПКС
Специалност: География, Руска филология
Специализация: Географ, Икономгеограф по стопанските отрасли и комплекси

Име: Луиза Станева
Длъжност: Учител по изобразително изкуство и философски цикъл
Образование: висше – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Изобразително изкуство, Естетика
Специализация: Държавен изпит по чешки език степен С1

Име: Валентина Лазарова
Длъжност: Учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда 
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физика и химия

Име: Васил Боев 
Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физическо възпитание – професионална квалификация – учител по физическо възпитание 
Специализация: Спорт за високи постижения

Име: Милена Тилева 
Длъжност: Учител по чешки език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Славянска филология 
Специализация: Чешки език и литература

Име: Иван Бетувски 
Длъжност: Учител по музика 
Образование: висше – Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”  
Образователно-квалификационна степен: Магистър

Име: Димитрина Маринова – Антонова 
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър

Име: Мария  Кънчева
Длъжност: Административен секретар/домакин
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър  Специалност: Банков мениджмънт

Име: Божидар Георгиев
Длъжност: портиер и поддръжка

%d bloggers like this: