Екип на БСУ ”Д-р Петър Берон”

Мария Носикова
Длъжност: Директор
Образование: висше- ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, ПУ „ Паисий Хилендарски“
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: История и география, Образователен мениджмънт
Специализация: Участие в разработването на учебно помагало „Европейски куфар за разширение” в рамките на проект, финансиран от ЕК с главен организатор Европейската академия в Берлин. Квалификационни курсове към ДИУУ – СУ, ПУ и др.

Диана Кръстенова
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Образование в извънучилищна среда
Специализация: Изобразително и конструктивно творчество

Валентина Иванова
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен:Магистър, IV ПКС
Специалност: Начална училищна педагогика
Специализация: Ранно чуждоезиково обучение – английски език

Цвета Виткова
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Начална училищна педагогика с английски език, социална работа с деца в риск и педагогика на обучението по Български език и литература.

Валерия Тошева
Длъжност: Учител в началния етап на основното образование
Образование: висше – СУ „Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Български език и литература
Специализация: Педагогически съветник в средните училища

Евгения Йотова
Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I – IV клас
Образование: висше – СУ „Св. Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен: Магистър, II ПКС
Специалност: Начална педагогика, Радиожурналистика – ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски“
Специализация: УНСС – гр. София – “Маркетинг, реклама и бизнес комуникации”;
Софийски университет – Свободен факултет – „Мениджмънт“; Допълнителни квалификации и обучения в областта на медиите, образованието, езиците – английски, испански, италиански, чешки

Татяна Петкова
Длъжност: Учител по история и цивилизации
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, III ПКС
Специалност: Педагогика на обучението по история с професоионална квалификация – учител
Специализация:

Станислав Петров
Длъжност: Учител по английски език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, IV ПКС
Специалност: Aнглийска филология от ШУ „ Епископ Константин Преславски“
Специализация: Англицистика и масови комуникации

Снежана Тасковова
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска филология
Специализация: Методика на родноезиковото и литературното образование. Организация и управление на образованието“ – СУ „Св. Кл.Охридски“, ЦИУУ – гр.София, носител на Втори ПКС

Марио Огнянов
Длъжност: Учител по български език и литература
Образование: висше – СУ „Св. Климент Охридски“
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Специализация: СУ „Св. Климент Охридски” – преводач-редактор с полски език, IV ПКС

Ивелина Буранова
Длъжност: Учител по английски и български език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, III ПКС
Специалност: Английска филология
Специализация: Модернизация на образователния процес

Сашо Илиев
Длъжност: Учител по математика и информационни технологии
Образование: висше – ПУ “Паисий Хилендарски”
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Математика
Специализация: 18 месечна следдипломна специализация „Компютърни и информационни технологии в образованието“

Мирела Стоянова
Длъжност: Учител по география и икономика и биология и здравно образование
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър, V ПКС
Специалност: География, Руска филология
Специализация: Географ, Икономгеограф по стопанските отрасли и комплекси

Луиза Станева
Длъжност: Учител по изобразително изкуство и философски цикъл
Образование: висше – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Изобразително изкуство, Естетика
Специализация: Държавен изпит по чешки език степен С1

Валентина Лазарова
Длъжност: Учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физика и химия

Васил Боев
Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физическо възпитание – професионална квалификация – учител по физическо възпитание
Специализация: Спорт за високи постижения

Милена Тилева
Длъжност: Учител по чешки език
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Славянска филология
Специализация: Чешки език и литература

Иван Бетувски
Длъжност: Учител по музика
Образование: висше – Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”
Образователно-квалификационна степен: Магистър

Димитрина Маринова – Антонова
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър

Мария Кънчева
Длъжност: Административен секретар/домакин
Образование: висше
Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Банков мениджмънт

Мартин Марковски
Длъжност: портиер и поддръжка